<h2>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ</h2><p>Η τεχνολογία μας βασίζεται στην επαναστατική μέθοδο, η οποία μέσω της οξυγόνωσης και του ειδικού εξοπλισμού, που περιέχει το σύστημα, παράγει βακτηρίδια από το ίδιο το σώμα, που δέχεται. Παράλληλα με σύστημα προστασίας βακτηριδίων που διαθέτει...</p> <h2>ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ</h2><p>Το βιοντίζελ είναι η καθαρότερη καύση, ανανεώσιμη, εναλλακτική λύση παραγόμενη από φυτικά και ζωικά λίπη. Είναι ασφαλές στην χρήση του, για όλες τις μηχανές ντίζελ και έχει καταχωρηθεί με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ως καύσιμο και ως</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.walleco.com.gr/more2.php?l=el&id=2356' >Περισσότερα...</a></div> <h2>ΒΙΟΑΕΡΙΟ</h2><p>Η αναερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος γίνεται σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με του όγκου και την βιολογική επεξεργασία τους.</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.walleco.com.gr/more2.php?l=el&id=2355' >Περισσότερα...</a></div>
Previous Next
ΒΙΟΑΕΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων όσο και επιλεγμένων ρευμάτων και ανάλογα με την εγκατάσταση, παράγουν ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί , χαρτόνι, σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικό ή και γυαλί), βιοσταθεροποιημένο απόρριμμα , κομπόστ, refusedderivedfuel (RDF), βιοαέριο και SolidRefusefuel (SRF).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η αναερόβια επεξεργασία του οργανικού κλάσματος γίνεται σε κλειστούς βιοαντιδραστήρες κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με του όγκου και την βιολογική επεξεργασία τους.

Μια τυπική εγκατάσταση αναερόβιας επεξεργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:

  • Μονάδα ελέγχου και ζύγισης οχημάτων, που περιλαμβάνει το φυλλάδιο ελέγχου και γεφυροπλάστιγγες . Σε αυτήν ελέγχεται , ζυγίζεται και καταγράφεται κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο όχημα μεταφοράς αποβλήτων.
  • Μονάδα υποδοχής και τροφοδοσίας που περιλαμβάνει χοάνες τροφοδοσίας με πλακοταινίες για τον έλεγχο της τροφοδοσίας.
  • Μονάδα αναερόβιας χώνευσης των οργανικών η οποία περιλαμβάνει σύστημα προσθήκης κλαδιών ή χόρτων καθώς και σύστημα κομποστοποίησης όπου τα οργανικά οδηγούνται σε κλειστό χώρο (δεξαμενές). Σε αυτές παραμένουν επί 3 μήνες υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας – υψηλής θερμοκρασίας 0 o C με μηχανική ανάδευση για την παραγωγή μεθανίου.
  • Μονάδα αποθήκης η οποία περιλαμβάνει την δεξαμενή αποθήκης ρευστού humusτο οποίο μπορεί σε επεξεργασμένη μορφή να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιέργειες ή σε μορφή αδρομερούς για αποκατάσταση διαταραγμένων εδαφών αλλά και ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ.

Οι εγκαταστάσεις αναερόβιας μηχανικής είναι κατάλληλες για την επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, στην πηγή, όπως γίνεται στις περισσότερες εγκαταστάσεις στην Γερμανία. Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης ποικίλει ευρύτατα, ανάλογα με τον τύπο και την σύνθεση των υλικών τροφοδοσίας, τα επιθούμενα προϊόντα ανάκτησης και την τεχνογνωσία του κατασκευαστή. Η αναερόβια χώνευση γίνεται με την μέθοδο της υγρής αναερόβιας χώνευσης . Για να επιτευχθεί μεγάλη αραίωση απαιτείται προσθήκη και θέρμανση μεγάλων ποσοτήτων νερού, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν μετά την χώνευση. Η χώνευση γίνεται σε δυο εν σειρά αντιδραστήρες. Στον πρώτο, τα οργανικά υδρολύονται και διασπώνται σε οξέα και στον δεύτερο επιτυγχάνεται η μεθανογέννεση.

Η επεξεργασία του βιοαερίου περιλαμβάνει απομάκρυνση του υδροθείου και της περιεχόμενης υγρασίας. Αφαιρείται και η αμμωνία.

Επιπλέον ο διαχωρισμός και η αφαίρεση CO2 βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του βιοαερίου σε επίπεδα φυσικού αερίου δικτύου. Το βιοαέριο αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σε μηχανές συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η περίσσεια θερμική ενέργεια μπορεί να διατεθεί σε δραστηριότητες εκτός εγκατάστασης (πώληση θερμικής ενέργειας).

Η παραγόμενη θερμική ενέργεια πωλείται στην ΔΕΣΜΗΑ και δεν συμφέρει οικονομικά να χρησιμοποιήσουμε από αυτή για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον αντιδραστήρα είτε για τις υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης .

Τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην δέσμια 253 / MW

Τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ 90 ευρώ / ΜW

Η χρήση της τεχνολογίας αυτής έχει προτεραιότητα σύμφωνα με της αρχές της οδηγίας 75/442/EEC λόγω της δυνατότητας αξιοποίησης των οργανικών και παραγωγής βιοαερίου.

Ένα έργο ενέργειας απαιτεί μια ολοκληρωμένη τεχνογνωσία όλων των ειδικοτήτων . Διακρίνεται από τον συνδυασμό της πολύχρονης εμπειρίας με τον νέο τρόπο σκέψης. Οι αρμοδιότητες φθάνουν από την γεωργική τεχνογνωσία πάνω από το περιβαλλοντικό δίκαιο, την μηχανική κατασκευή, την λειτουργία και συντήρηση των μονάδων παραγωγής βιοαερίου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το ανώτατο όριο, η οικονομική βιωσιμότητα και η λειτουργική ασφάλεια , έχουν εξοπλίσει τις μονάδες βιοαερίου τους με εξαρτήματα τα οποία έχουν αποδειχθεί με τη μακροχρόνια λειτουργία τους.

Φιλοσοφία της εταιρίας δεν είναι να κατασκευάσουν μόνο μια μονάδα υψηλής κερδοφορίας αλλά κυρίως να επιτευχθεί η προστασία του κλίματος και να κατασκευάσουν μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον .

Η πρόγνωση της αποδοτικότητας εκτιμάται από τεχνολογικές, οικονομικές και οικολογικές πτυχές.

Αναλαμβάνουν το σύνολο της επίβλεψης κατασκευών, την κατασκευή της ζύμωσης, την εγκατάσταση των αντλιών, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σωληνουργικές εργασίες και όλη την εγκατάσταση των δεξαμενών μέχρι και την λειτουργία της μονάδας.

 

Tα πλεονεκτήματα παραγωγής βιοαερίου μπορεί να συνοψιστούν ως εξής:

Εναλλακτική και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας. Αποτελεί τη μοναδική μορφή ΑΠΕ, η οποία εκμεταλλευόμενη τη βιομάζα, παράγει ενέργεια, δρα ευεργετικά στο περιβάλλον, προσφέροντας τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αντίθεση με τα ορυκτά

καύσιμα, το βιοαέριο από την αναερόβια χώνευση είναι μόνιμα ανανεώσιμο, καθώς παράγεται από βιομάζα, η οποία είναι η έμβια αποθήκη της ηλιακής ενέργειας μέσω της φωτοσύνθεσης. Το βιοαέριο από την αναερόβια χώνευση δεν βελτιώνει μόνο το

ενεργειακό ισοζύγιο μιας χώρας, αλλά συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μείωση των ρύπων. Η εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων όπως ο λιγνίτης, ο λιθάνθρακας, το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο απελευθερώνει τον άνθρακα, που είναι αποθηκευμένος για εκατομμύρια έτη στο φλοιό της Γης, στην ατμόσφαιρα υπό μορφή αερίου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η αύξηση της υφιστάμενης συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα προκαλεί την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου δεδομένου ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο θερμοκηπίου. Η καύση του βιοαερίου επίσης παράγει CO2, αλλά η κύρια διαφορά, όταν συγκρίνεται με τα ορυκτά καύσιμα, είναι ότι ο άνθρακας στο βιοαέριο λαμβάνεται από την ατμόσφαιρα μέσω της διαδικασίας φωτοσύνθεσης των φυτών. Κατά συνέπεια, ο κύκλος άνθρακα του βιοαερίου (CO2‐φωτοσύνθεση‐ οργανικά πολυμερή/βιομάζα‐ αναερόβια χώνευση‐ CH4‐ καύση‐ CO2) είναι κλειστός με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό του διοξειδίου του άνθρακα που τελικά εκλύεται στην ατμόσφαιρα να είναι μηδενικό. Η παραγωγή βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση μειώνει επίσης τις εκπομπές του μεθανίου (CH4) και του νιτρώδους οξειδίου (N2O) λόγω περιορισμού της ανεξέλεγκτης απόθεσης των ζωικών περιττωμάτων στην ύπαιθρο ή χρησιμοποίησης τους ως λιπάσματος χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Η υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από το βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας μειώνει τις εκπομπές του CO2, του CH4 και του Ν2Ο, συμβάλλοντας στο να μετριαστεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου δεδομένου ότι τα δυναμικά του μεθανίου και του νιτρώδους οξειδίου είναι αντίστοιχα 23 και 296 φορές υψηλότερα απ’ ό,τι του διοξειδίου του άνθρακα.

Ποιότητα αέρα και υδάτων. Η ελεύθερη απόθεση των ζωικών περιττωμάτων στην ύπαιθρο αποτελεί πηγή επίμονων, δυσάρεστων οσμών. Κατά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης οι οσμές αυτές μειώνονται κατά 80%. Επίσης, σε μια μονάδα βιοαερίου, λόγω του βελτιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, επιτυγχάνεται μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τη μόλυνση των υπέργειων υδάτων που μπορεί να προκληθεί σε περιόδους βροχοπτώσεων.   

Παραγωγή υψηλής ποιότητας οργανικού λιπάσματος. Το προϊόν της αναερόβιας χώνευσης είναι υγρό και περιέχει περίπου 8% στερεό υπόλειμμα το οποίο έχει χάσει πάνω από τα μισά οργανικά του συστατικά αλλά έχει διατηρήσει αναλλοίωτα τα ανόργανα του συστατικά. Επίσης, με κατάλληλη επεξεργασία αποξήρανσης μπορεί να μειωθεί ο όγκος και επομένως τα έξοδα μεταφοράς του.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση των εισοδημάτων και αποφυγή προστίμων. Κατά συνέπεια, μια μονάδα βιοαερίου δεν είναι μόνο προμηθευτής ενέργειας. Η χωνευμένη πρώτη ύλη είναι ένα πολύτιμο και χαμηλού κόστους εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ιχνοστοιχεία και ωφέλιμους μικροοργανισμούς, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στα εδάφη με τον συνηθισμένο εξοπλισμό εφαρμογής των υγρών ή στερεών λιπασμάτων, υποκαθιστώντας έτσι τα χημικά λιπάσματα. Σε σχέση με την ακατέργαστη πρώτη ύλη, το χωνευμένο προϊόν έχει βελτιωμένη αποδοτικότητα λίπανσης λόγω της ομοιογένειας και της υψηλότερης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών, την καλύτερη αναλογία άνθρακα/αζώτου και την σχεδόν πλήρη απώλεια οσμών και παθογόνων μικροοργανισμών.

Η κατασκευή μονάδων παραγωγής βιοαερίου από αναερόβια χώνευση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, προσωρινές (κατά τη διάρκεια κατασκευής των μονάδων) και μόνιμες (λειτουργία και συντήρηση των μονάδων) τονώνοντας έτσι την τοπική οικονομία. Επίσης, η λειτουργία τέτοιων μονάδων συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για τους αγρότες ‐ κτηνοτρόφους που τροφοδοτούν με πρώτη ύλη τις μονάδες αυτές, εφόσον στα πλαίσια της κατασκευής και λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων θεσπίζονται διάφορα ανταποδοτικά προγράμματα μεταξύ των αγροτών ‐ κτηνοτρόφων και της διαχειρίστριας εταιρίας, ενώ παράλληλα δεν τους επιβάλλονται πρόστιμα λόγω της ανεξέλεγκτης και επιβλαβούς απόθεσης των οργανικών τους αποβλήτων ελεύθερα στη φύση.